Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /var/www/shannajanssen.nl/private/controllers/modules/text.php on line 104
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Persoonlijke Training

1. Overeenkomst

1.1 Door het aangaan van een overeenkomst voor persoonlijke training met Shanna Janssen, hierna aangeduid als de "Trainer," stemt de klant, hierna aangeduid als de "Klant," in met de algemene voorwaarden zoals hierin uiteengezet.

1.2 De Trainer zal zich inzetten om persoonlijke trainingssessies en advies te bieden aan de Klant om de fysieke fitheid en gezondheid van de Klant te bevorderen.

2. Betaling

2.1 De Klant zal de Trainer betalen volgens de overeengekomen tarieven en betalingsvoorwaarden. Betalingen dienen vooraf te worden gedaan of volgens de overeengekomen betalingsregeling.

2.2 Bij annulering van een geplande sessie door de Klant zonder een opzegtermijn van 1 dag voorafgaand aan de sessie, kan de Trainer de sessie als afgerond beschouwen en zal er geen restitutie worden verleend.

3. Verantwoordelijkheden van de Klant

3.1 De Klant begrijpt dat lichamelijke activiteit risico's met zich meebrengt en verklaart dat hij/zij in staat is om deel te nemen aan de voorgestelde trainingssessies.

3.2 De Klant stemt ermee in om de Trainer te voorzien van accurate en volledige gezondheidsinformatie en om eventuele gezondheidsproblemen of beperkingen te melden.

4. Aansprakelijkheid en vrijwaring

4.1 De Trainer zal redelijke inspanningen leveren om de Klant te helpen bij het bereiken van hun fitnessdoelen. De Trainer is echter niet aansprakelijk voor enige blessures, ongevallen, of gezondheidsproblemen die zich kunnen voordoen tijdens of na de trainingssessies.

4.2 De Klant vrijwaart de Trainer voor alle claims, eisen, schadevergoedingen of rechtszaken die voortvloeien uit of verband houden met de trainingssessies.

5. Geheimhouding

5.1 De Trainer zal alle persoonlijke informatie van de Klant vertrouwelijk behandelen en zal deze niet zonder toestemming delen met derden, tenzij vereist door de wet.

6. Beëindiging

6.1 Beide partijen hebben het recht om de overeenkomst voor persoonlijke training op elk moment te beëindigen met een opzegtermijn van [aantal dagen] schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7.1 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Utrecht.

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaren zowel de Klant als de Trainer dat ze deze voorwaarden volledig begrijpen en accepteren.

Datum van laatste herziening: 03-08-2023

© 2024 Shanna Janssen

Webdesign & Realisatie: 6i